KRYTERIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

​

 I.    OSOBOWOŚCIOWE KRYTERIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

​

a)    Uporczywe uwikłanie poczucia własnej wartości w swą zdolność do wywierania wpływu na uczucia i zachowania swoje i innych ludzi, pomimo     powtarzających się niepowodzeń i cierpień na tym polu. Obejmuje to co najmniej cztery elementy:

​

        1. zniekształcony stosunek do siły woli, oparty na złudnym przekonaniu,że można własną wolą kształtować bieg własnego życia i innych             ludzi oraz na niskiej zdolności odróżniania sytuacji i spraw , na które można mieć wpływ , od tych, które pozostają poza kontrolą.

        2. zatarte granice własnej tożsamości, z powodu zbyt uporczywego uzaleznienia poczucia własnej wartości od efektu wywieranego na             innych i tendencji do zawłaszczania odpowiedzialności za stany i reakcje innych ludzi.

        3. rozbudowany system zaprzeczania służy przede wszystkim podtrzymaniu złudnego poczucia możliwości kontroli i pozytywnego wpływu             na postępowanie osoby uzależnionej.

        4. niskie poczucie własnej wartości. Powiązanie samooceny z efektywnością wpływu na uzależnionego tworzy okoliczności sprzyjające             rujnowaniu własnej wartości.

​

b)    Poczucie odpowiedzialności za zaspokajanie potrzeb innych ludzi połączone z zaniedbywaniem własnych potrzeb

c)    Poczucie lęku i  zaburzanie się poczucia  własnej tożsamości w sytuacjach bliskich kontaktów osobistych.

d)    Tendencja do wikłania się w bliskie związki z osobami przejawiającymi zaburzenia osobowości i impulsywności, sprawcami przemocy,     uzależnionymi i DDA

e)    Objawy psychopatologiczne:

    - zaburzenia życia emocjonalnego i stany depresyjne

        - nadmierna czujność i stan „pogotowia” emocjonalnego

        - tendencje kompulsywne(np. przymus sprzątania)

        - niepokój i stany lękowe

        - nadużywanie substancji psychoaktywnych

        - zaburzenia psychosomatyczne związane ze stresem

        - powtarzanie się epizodów bycia ofiarą przemocy fizycznej i nadużyć seksualnych.

​

Za diagnostyczne uważa się również fakt pozostawania w bliskich związkach osobistych z osobą uzależnioną lub sprawcą przemocy, przez okres przynajmniej dwu lat bez szukania pomocy z zewnątrz.

​

 II.    NOWE KRYTERIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Istotą współuzależnienia jest taka forma adaptacji do chronicznie destrukcyjnego układu, która go podtrzymuje, i utrudnia zmianę:

 1.    Uporczywa koncentracja myśli, uczuć i zachowań żony wokół zachowań alkoholowych męża.

 2.    Poczucie konieczności kontrolowania zachowań alkoholowych męża i nadzieja na utrzymanie bezpiecznych rozmiarów picia.

 3.    Utrwalenie się sztywnego stereotypu zachowań w małżeństwie obejmującego okresy picia i abstynencji.

 4.    Podejmowanie przez żonę i załamywanie się prób zmiany typowych reakcji na na zachowania męża.

 5.    Zmiany tolerancji na destrukcyjne zachowania męża.

 6.    Rozregulowanie reakcji emocjonalnych żony na zachowania męża- podstawowym rodzajem satysfakcji jest uśmierzanie stanów przykrych-     automatyczne hamowanie stanów przyjemnych w korzystnych sytuacjach.

 7.    Poczucie niemożności rozstania się z mężem na zawsze i paradoksalne umacnianie się więzi po kolejnych destrukcyjnych incydentach lub     próbach odejścia.

​

Skuteczna pomoc psychologiczna udzielona przez specjalistę uzależnień może prowadzić do zmiany w zakresie powyższych zjawisk co pozwala skłonić osobę uzależnioną do podjęcia terapii.

Joanna Sztencel - psycholog-psychoterapeuta

tel. 512 041 064; mail: kontakt@joannasztencel.pl